blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Lemmer
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Lemmer Accountants

Vries Accountants en Belastingadviseurs
Straatweg 52A
8531PZ  LEMMER
0514-561939

Er zijn administratiekantoren gevonden in Lemmer Administratiekantoren

ESMO Dienstverlening voor administratie & IT
Tjotter 13
8531DE  LEMMER
0514-569339

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Lemmer Antiekwinkels

LU-STYLE
Slachdrompel 12
8532BW  LEMMER
0514-563768

Er zijn apotheken gevonden in Lemmer Apotheken

Lenne-mere
Onderweegshof 1
8531ES  LEMMER

Er zijn architectenbureaus gevonden in Lemmer Architectenbureaus

Agterberg
Hoogemieden 5
8531XM  LEMMER
0514-560130

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Lemmer Assurantietussenpersonen

AQRAAD Verzekeringen
Lijnbaan 39
8531JM  LEMMER
0514-566262

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Lemmer Automatiseringsbureaus

QISP B.V.
Vissersburen 31
8531EB  LEMMER
0514-568321

Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Lemmer Autoreparateurs

Rijke
Lemsterpad 38B
8531AA  LEMMER
0514-562663

Er zijn autowasserijen gevonden in Lemmer Autowasserijen

Aukema
Stationsweg 14
8531HH  LEMMER
0514-565050

Er zijn banken gevonden in Lemmer Banken

Friesland Bank
Vissersburen 88
8531ED  LEMMER
058-2995599

Er zijn basisscholen gevonden in Lemmer Basisscholen

Tweespan OBS
Betelgeuze 4
8531MV  LEMMER
0514-563303

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden

Er zijn binnenhuisarchitecten gevonden in Lemmer Binnenhuisarchitecten

Ploeg Interiors
Strandloper 43
8532BJ  LEMMER
0514-560224

Er zijn binnenvaart gevonden in Lemmer Binnenvaart

Almi B.V.
Urkerstraat 56
8531LJ  LEMMER
0514560080

Er zijn bloemisten gevonden in Lemmer Bloemisten

A & B Accessoires & Bloemen
Vissersburen 11
8531EB  LEMMER
0514-561584

Er zijn boekenspecialisten gevonden in Lemmer Boekenspecialisten

Wesselman V.O.F. h.o.d.n. The Read Shop Lemmer
Schulpen 8
8531HR  LEMMER
0514-563457

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Lemmer Boekenuitgeverijen

Vermij & Dekker B.V.
Steenloper 45
8532BK  LEMMER
0514-560093

Er zijn bouwmarkten gevonden in Lemmer Bouwmarkten

Gort
Vissersburen 9
8531EB  LEMMER
0514-603312

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Lemmer Bouwspecialisten

Reekers
Galjoot 13
8531AP  LEMMER

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Lemmer Cafes

Tramdyk
Verlaet 16A
8532BN  LEMMER
0514-551265

Er zijn cateraars gevonden in Lemmer Cateraars

Helsehapjes
Meerkoet 18
8532BD  LEMMER
0514-560478

Er zijn computerwinkels gevonden in Lemmer Computerwinkels

Dam Computers Lemmer B.V.
Schans 7
8531DV  LEMMER
0514-562653

Er zijn cv-installateurs gevonden in Lemmer Cv-installateurs

Allteq Installatietechniek
Lemsterpad 24C
8531AA  LEMMER
0514-560260

Dakdekkers-dakconstructeurs
Er zijn geen dakdekkers-dakconstructeurs gevonden
Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Lemmer Dierenwinkels

Roma h.o.d.n. Petīs Place
Vissersburen 46
8531EC  LEMMER
0514-565444

Er zijn discos gevonden in Lemmer Discos

Dockside
Kortestreek 25
8531JG  LEMMER
0514-562121

Er zijn drankwinkels gevonden in Lemmer Drankwinkels

Wijn Salon Bourgondische Kadoshop
Langestreek 28
8531HW  LEMMER

Er zijn dumpzaken gevonden in Lemmer Dumpzaken

Berg Trading
Polle 11
8531DR  LEMMER
0514-560209

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Lemmer Economisch-adviesbureaus

Werff
Pegasus 27
8531MZ  LEMMER
0514-564654

Er zijn fietswinkels gevonden in Lemmer Fietswinkels

Hoogma
Zeedijk 2
8531DK  LEMMER
0514-569068

Er zijn fitnesscentra gevonden in Lemmer Fitnesscentra

LEMMER
Kortestreek 33
8531JG  LEMMER

Er zijn fotografen gevonden in Lemmer Fotografen

Creative Photo Agency John Sonsma
Kortestreek 29
8531JG  LEMMER
0514-564185

Er zijn fotografiewinkels gevonden in Lemmer Fotografiewinkels

Foto Peter Hak V.O.F.
Vissersburen 54-56
8531ED  LEMMER
0514-561415

Er zijn fysiotherapeuten gevonden in Lemmer Fysiotherapeuten

Leuveren Fysio B.V.
Plattedijk 37A
8531PC  LEMMER
0514-563012

Er zijn glazenwassers gevonden in Lemmer Glazenwassers

Sšnger Dienstverlening
Barkentijn 110
8531DB  LEMMER

Er zijn goederenvervoer gevonden in Lemmer Goederenvervoer

Coehoorn Transport
Flevostraat 8
8531KS  LEMMER
0514-563596

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden

Er zijn hardware-consultants gevonden in Lemmer Hardware-consultants

Mirc It B.V.
Botter 76
8531BR  LEMMER
0514-569287

Er zijn hondentrimsalons gevonden in Lemmer Hondentrimsalons

Xavier
Polderdijk 4
8531EW  LEMMER

Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden

Er zijn hotelrestaurants gevonden in Lemmer Hotelrestaurants

Iselmar
Plattedijk 16
8531PC  LEMMER
0514-569096

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Lemmer Hoveniersbedrijven

Tenge Hoveniersbedrijf Lemmer B.V.
Klaaskamp 4-5
8531XE  LEMMER
0513-654545

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Lemmer Interieurbouwers

Kessler-HPK-Lemmer
Gaffelaar 21
8531DC  LEMMER
0514-563375

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Lemmer Jachthavens

Mar Lemmer B.V.
Vuurtorenweg 18
8531HJ  LEMMER
0514-563300

Er zijn juweliers gevonden in Lemmer Juweliers

Horlogerie De Balans
Burg Krijgerplein 5
8531EA  LEMMER
0514-562792

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Lemmer Kampeerterreinen

Watersportcentrum De Brekken B.V.
Brekkenweg 10
8531PM  LEMMER
0514-562115

Er zijn kappers gevonden in Lemmer Kappers

Tip Top Kappers
Kortestreek 11-A
8531JE  LEMMER
0514-534385

Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in Lemmer Kinderopvang

Speelpeuter Lemsterland
Betelgeuze 5
8531MV  LEMMER

Er zijn klusbedrijven gevonden in Lemmer Klusbedrijven

Jona Oebeles
V Enden 11
8531SB  LEMMER
0514-561602

Er zijn koeriers gevonden in Lemmer Koeriers

Nick Lemmer B.V.
Het Brekkense Wiel 209
8531RX  LEMMER
0514-569242

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Lemmer Lasbedrijven

Wiaterek
Plattedijk 16
8531PC  LEMMER

Er zijn loodgieters gevonden in Lemmer Loodgieters

Haga B.V.
Luitjen Mulderstraat 1A
8531GP  LEMMER
0514-562021

Er zijn makelaars gevonden in Lemmer Makelaars

Kingma & Walinga makelaars o.z.
Kortestreek 21
8531JG  Lemmer
0514-563637

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Lemmer Metselaars

Steen voor Steen
Schoklandstraat 3
8531KZ  LEMMER
0514-565256

Er zijn meubelmakers gevonden in Lemmer Meubelmakers

Jan Arend Haitsma meubels op maat
Roggemole 41-43
8531WB  LEMMER
0514-562801

Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden

Er zijn meubelzaken gevonden in Lemmer Meubelzaken

Bouwland V.O.F.
Kadijk 5
8531XH  LEMMER
0514-562120

Er zijn modeontwerpers gevonden in Lemmer Modeontwerpers

TiszoTis
Spaanderbank 15
8531LX  LEMMER
0514-562310

Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Lemmer Notarissen

Kantoor Notaris mr. P. Alberda
Kortestreek 16
8531JG  LEMMER
0514-561712

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Lemmer Opinieonderzoekers

Know Marketing en Sales Support
Koevordermeerstraat 32
8531RP  LEMMER
0514-541605

Er zijn opticiens gevonden in Lemmer Opticiens

Remon Optiek
Langestreek 21
8531HW  LEMMER
0514-564040

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Lemmer Organisatie-adviesbureaus

AirTon Holding B.V.
Oeverloper 3
8532BG  LEMMER

Er zijn parfumerie gevonden in Lemmer Parfumerie

Evertje Net
Steile Bank 33
8531MA  LEMMER

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Lemmer Participatiemaatschappijen

Residentie Participatiemaatschappij B.V.
Breezand 12
8531PN  LEMMER
0514-569900

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Lemmer Passagiersvaart-veerdiensten

Yachtcharter De Brekken B.V.
Brekkenweg 10
8531PM  LEMMER
0514-564411

Er zijn pensions gevonden in Lemmer Pensions

Stjelp Pleats
Pasveer 6
8531DL  LEMMER
0514-565099

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Lemmer Postorderbedrijven

Forcefield Enterprises DC
Spaanderbank 40
8531LZ  LEMMER

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Lemmer Projectontwikkelaars

Cpmc B.V.
Schulpen 5
8531HR  LEMMER
0515-462470

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden

Er zijn publicrelationbureaus gevonden in Lemmer Publicrelationbureaus

Thomas B.V.
Verlaet 11
8532BN  LEMMER
0514-551359

Er zijn rechtskundig-adviesbureaus gevonden in Lemmer Rechtskundig-adviesbureaus

Noorman Mediation
Nieuwburen 32
8531EH  LEMMER
0514-563770

Er zijn reclamebureaus gevonden in Lemmer Reclamebureaus

Lieuwens Public Relations
Grote Beer 5
8531MK  LEMMER
0514-562963

Gesponsorde links

Er zijn reclamedrukkerijen gevonden in Lemmer Reclamedrukkerijen

G.P.A. Plus
Emmakade 7A
8531DT  LEMMER
0514-564646

Er zijn registeraccountants gevonden in Lemmer Registeraccountants

Quarta Proles B.V.
Berdinge 13
8532CE  LEMMER
0514-560641

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Lemmer Reisbemiddelaars

Tourlink
Bosruiter 30
8532AA  LEMMER

Er zijn reisorganisaties gevonden in Lemmer Reisorganisaties

Tailor Made Excursions
Buitenbaardt 7
8532BS  LEMMER

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Lemmer Religieuze-organisaties

Bouw en Exploitatie Koninkrijkszaal Lemmer
Barkentijn 2
8531CX  LEMMER

Er zijn rijscholen gevonden in Lemmer Rijscholen

Bos
Santplaet 9
8532BT  LEMMER
0514-563385

Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Lemmer Schilders

Haneveld
Pluut 21
8531BZ  LEMMER

Er zijn schoenreparatie gevonden in Lemmer Schoenreparatie

Vlietstra
Verlaet 6
8532BN  LEMMER
0514-551853

Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Lemmer Sociaal-cultureel-werk

Vluchtelingenwerk Lemsterland
Weegschaal 58
8531NZ  LEMMER

Er zijn software-consultants gevonden in Lemmer Software-consultants

A4ict
Het Brekkense Wiel 149
8531RW  LEMMER

Er zijn software-producenten gevonden in Lemmer Software-producenten

Solverium B.V.
Oeverloper 7
8532BG  LEMMER
0513-648112

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Lemmer Stedebouwkundig-adviesbureaus

Leendertse
Koevordermeerstraat 3
8531RP  LEMMER
0514-561563

Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden

Er zijn stukadoren gevonden in Lemmer Stukadoren

Piotr Stuc- en Tegelzetwerk
Nieuwedijk 30
8531HN  LEMMER

Er zijn tabakswinkels gevonden in Lemmer Tabakswinkels

Primera Lemmer
Burgemeester Krijgerpln 2
8531EA  LEMMER
0514-561639

Er zijn tandartsen gevonden in Lemmer Tandartsen

Kist B.V.
Slachdrompel 11
8532BW  LEMMER
0514-563211

Er zijn tandtechnische-bedrijven gevonden in Lemmer Tandtechnische-bedrijven

Tandtechniek Lemmer
Nieuwedijk 18
8531HM  LEMMER
0514-563112

Er zijn taxibedrijven gevonden in Lemmer Taxibedrijven

Witteveen B.V.
Nieuwburen 41-45
8531EG  LEMMER
0514-561233

Er zijn tegelzetters gevonden in Lemmer Tegelzetters

Amar B.V.
Polle 14A
8531DR  LEMMER
0514-560111

Er zijn telecomwinkels gevonden in Lemmer Telecomwinkels

Optie #1
Nieuwedijk 10
8531HM  LEMMER
0514-533358

Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Lemmer Timmermannen

M.S.H. Timmer- en Onderhoudsbedrijf
Barkentijn 56
8531CZ  LEMMER
0514-561357

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden
Uitvaartverzorgers
Er zijn geen uitvaartverzorgers gevonden

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Lemmer Uitzendbureaus

Start Uitzendbureau
Nieuwedijk 13B
8531HK  LEMMER
0514-561649

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Lemmer Vakantiehuizen

Appartementenverhuur Lemmer
Plattedijk 39
8531PC  LEMMER
0514-562929

Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden

Er zijn vertalers gevonden in Lemmer Vertalers

Toermalijn
Bosruiter 30
8532AA  LEMMER
0514-566272

Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden

Er zijn videotheken gevonden in Lemmer Videotheken

Filmclub Lemmer
Lijnbaan 12
8531JR  LEMMER
0514-564604

Er zijn viswinkels gevonden in Lemmer Viswinkels

Lemster Vishal
Kortestreek 3
8531JE  LEMMER
0514-561258

Er zijn vloerleggers gevonden in Lemmer Vloerleggers

Tatti
Richel 14
8531PP  LEMMER
0514-562211

Er zijn webdesigners gevonden in Lemmer Webdesigners

Moesker Media
Houtrib 3
8531LN  LEMMER
0514-569776

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Lemmer Woningbouwverenigingen

Lyaemer Wonen
Straatweg 54
8531PZ  LEMMER
0514-609000

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Lemmer Woningstoffeerderijen

Breimer
Barkentijn 100
8531DA  LEMMER
0514-561704

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Lemmer Zitmeubel-makers

Jan Arend Haitsma meubels op maat
Roggemole 41-43
8531WB  LEMMER
0514-562801

  Terug naar - Home

disclaimer