blogman.nl
 - home  - contact

2 banken gevonden in Lemmer

Terug naar: Lemmer
 Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum  er zijn banken in Akkrum gevonden
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland  er zijn banken in Ameland gevonden
-Anjum
-Appelscha  er zijn banken in Appelscha gevonden
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag  er zijn banken in Beetsterzwaag gevonden
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward  er zijn banken in Bolsward gevonden
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard  er zijn banken in Burdaard gevonden
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude  er zijn banken in Damwoude gevonden
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum  er zijn banken in Dokkum gevonden
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten  er zijn banken in Drachten gevonden
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd  er zijn banken in Ferwerd gevonden
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker  er zijn banken in Franeker gevonden
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk  er zijn banken in Gorredijk gevonden
-Goutum
-Greonterp
-Grou  er zijn banken in Grou gevonden
-Gytsjerk  er zijn banken in Gytsjerk gevonden
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen  er zijn banken in Harlingen gevonden
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk  er zijn banken in Haulerwijk gevonden
-Heeg  er zijn banken in Heeg gevonden
-Heerenveen  er zijn banken in Heerenveen gevonden
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum  er zijn banken in Hollum gevonden
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst  er zijn banken in IJlst gevonden
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure  er zijn banken in Joure gevonden
-Jubbega  er zijn banken in Jubbega gevonden
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum  er zijn banken in Koudum gevonden
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden  er zijn banken in Leeuwarden gevonden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer  er zijn banken in Lemmer gevonden
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum  er zijn banken in Makkum-friesland gevonden
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum  er zijn banken in Menaldum gevonden
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga  er zijn banken in Minnertsga gevonden
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne  er zijn banken in Nieuwehorne gevonden
-Nieuweschoot
-Nij Beets  er zijn banken in Nij Beets gevonden
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde  er zijn banken in Noordwolde-friesland gevonden
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop  er zijn banken in Oldeberkoop gevonden
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde  er zijn banken in Oosterwolde-friesland gevonden
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum  er zijn banken in Reduzum gevonden
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule  er zijn banken in Rotsterhaule gevonden
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie  er zijn banken in Sint Annaparochie-friesland gevonden
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek  er zijn banken in Sneek gevonden
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren  er zijn banken in Stavoren gevonden
-Steggerda
-Stiens  er zijn banken in Stiens gevonden
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen  er zijn banken in Surhuisterveen gevonden
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard  er zijn banken in Ternaard gevonden
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland  er zijn banken in Terschelling Midsland gevonden
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West  er zijn banken in Terschelling West gevonden
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje  er zijn banken in Tijnje gevonden
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden  er zijn banken in Veenwouden gevonden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland  er zijn banken in Vlieland gevonden
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum  er zijn banken in Witmarsum gevonden
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega  er zijn banken in Wolvega gevonden
-Wommels  er zijn banken in Wommels gevonden
-Wons
-Workum  er zijn banken in Workum gevonden
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde  er zijn banken in Zwaagwesteinde gevonden
-Zwagerbosch
-Zweins

Friesland Bank - banken in Lemmer Friesland Bank

Adres: Vissersburen 88
postcode: 8531ED  LEMMER
Tel: 058-2995599
Fax: 0514-563545

Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland - banken in Lemmer Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland

Adres: Vissersburen 21
postcode: 8531EB  LEMMER
Tel: 0513-489705
Website: www.rabobank.nl
E-mail: info@rabobank.nl

Gesponsorde links

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid